Algemene Voorwaarden

 1 Definities

1.1 RJ Audiovisueel: de besloten vennootschap RJ Showtechniek Licht & Geluid B.V. gevestigd te (7461 TV) Rijssen aan de Spinnerstraat 3 en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon (die handelt in de uitoefening van zijn/haar bedrijf of beroep) de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

1.3 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en RJ Audiovisueel tot het verlenen van diensten door RJ Audiovisueel ten behoeve van opdrachtgever.

1.4 Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden - met inbegrip van de levering van goederen en diensten - dat RJ Audiovisueel moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door RJ Audiovisueel diensten worden aangeboden en/of producten worden geleverd.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door RJ Audiovisueel derden worden betrokken.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen opdrachtgever en RJ Audiovisueel zijn overeengekomen.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij RJ Audiovisueel deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en RJ Audiovisueel treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

3 Tot standkoming van de overeenkomst

3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle door RJ Audiovisueel gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig. RJ Audiovisueel is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan RJ Audiovisueel is bevestigd.

3.2 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.3 Alle in de offerte van RJ Audiovisueel genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.4 Opdrachtgever is gehouden de informatie uit de offerte, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, vertrouwelijk te behandelen en deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te (laten) wenden.

3.5 Indien er op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever gehouden om de in lid vier genoemde documenten op eerste verzoek van RJ Audiovisueel kosteloos te retourneren aan RJ Audiovisueel.

3.6 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van opdrachtgever van de door RJ Audiovisueel (elektronisch) verzonden offerte.

3.7 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door RJ Audiovisueel redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die RJ Audiovisueel op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

3.8 Indien op basis van de offerte van RJ Audiovisueel geen overeenkomst tot stand komt heeft RJ Audiovisueel ten laste van opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.

 

4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Iedere overeenkomst leidt voor RJ Audiovisueel tot een inspanningsverplichting waarbij RJ Audiovisueel zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van haar verplichtingen.

4.2 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en RJ Audiovisueel wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4.3 De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

4.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door RJ Audiovisueel een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van RJ Audiovisueel op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen RJ Audiovisueel de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

4.5 De opdrachtgever is jegens RJ Audiovisueel verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van RJ Audiovisueel en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

4.6 De opdrachtgever zorgt ervoor dat RJ Audiovisueel tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door haar voor het werk te verschaffen gegevens.

4.7 De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.8 De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. RJ Audiovisueel geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.

4.9 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van RJ Audiovisueel behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever RJ Audiovisueel hiervan terstond in kennis te stellen.

4.10 Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is dient de daaruit voor RJ Audiovisueel voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

4.11 De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk.

4.12 De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.

4.13 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig ziin dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.

4.14 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.

4.15 De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.

4.16 De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van nevenaannemers en hun hulppersonen. De opdrachtgever draagt tevens het risico voor het van RJ Audiovisueel afkomstig ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.

4.17 De opdrachtgever vrijwaart RJ Audiovisueel voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever staat RJ Audiovisueel toe naam aanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

 

5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is RJ Audiovisueel bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:

  • surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  • in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  • in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor RJ Audiovisueel voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.

5.2 Beëindiging en schorsing geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat RJ Audiovisueel gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie. Alle vorderingen die RJ Audiovisueel in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 

6 Verrekening van meer- en minderwerk

6.1 Verrekening van meer en minder werk vindt plaats in geval van:

  • wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
  • afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  • afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

6.2 Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan. 31 Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

6.3 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft RJ Audiovisueel recht op een bedrag gelijk aan 15% van het verschil tussen die totalen.

6.4 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van RJ Audiovisueel op verrekening daarvan onverlet.

 

7 Kostenverhogende omstandigheden

7.1 RJ Audiovisueel heeft het recht alle prijsverhogende factoren - waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen - die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever te berekenen. De Opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

 

8 Naam en adreswijziging

8.1 Opdrachtgever dient RJ Audiovisueel tien (10) werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. RJ Audiovisueel is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.

8.2 Indien opdrachtgever een rechtspersoon is, is hij verplicht RJ Audiovisueel schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging, zoals bijvoorbeeld naam en rechtsvorm.

8.3 Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat RJ Audiovisueel de wijziging(en) heeft bevestigd.

 

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 RJ Audiovisueel is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar - in het kader van de overeenkomst - aan opdrachtgever verstrekte of - in het kader van deze overeenkomst - gebruikte producten en/of diensten.

9.2 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RJ Audiovisueel geen gebruik maken van deze producten en/of diensten waarop RJ Audiovisueel rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de overeenkomst.

9.3 RJ Audiovisueel is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 RJ Audiovisueel blijft de eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

 

11 Betalingsvoorwaarden

11.1 Betaling van de door iteüs gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. RJ Audiovisueel is alsdan gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke handelsrente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

11.2 Indien de klant de vordering niet tijdig voldoet zal iteüs, na een schriftelijke aanmaning, haar vordering ter incasso uit handen geven. RJ Audiovisueel maakt alsdan aanspraak op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 125,00.

11.3 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief btw en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien verschuldigd.

11.4 In geval van werk op projectbasis worden de verschuldigde kosten voldaan in drie termijnen:

  • 50% materialen (bij tekenen opdracht);
  • 50% materialen (bij levering);
  • 100% werkzaamheden (bij oplevering).

11.5 Bij het uitblijven van de verschuldigde betaling door Opdrachtgever heeft RJ Audiovisueel het recht de presentatie (tijdelijk) op te schorten. De vergoeding voor andere kosten worden vooraf gefactureerd.

11.6 RJ Audiovisueel stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

11.7 In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens RJ Audiovisueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

11.8 RJ Audiovisueel is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. RJ Audiovisueel zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, opdrachtgever via de dienst en/of aanvullende dienst gebruikt maakt van (content)diensten van derden waarvoor hoge bedragen verschuldigd zijn, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

11.9 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.10 In het geval opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan RJ Audiovisueel mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.

 

12 Geheimhouding

12.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.

12.2 RJ Audiovisueel bewerkstelligt dat haar werknemers en derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid. Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 

13 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

13.1 RJ Audiovisueel is jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien RJ Audiovisueel niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.

13.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van RJ Audiovisueel, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de verrichte diensten en daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen RJ Audiovisueel in de voorgaande zes maanden aan opdrachtgever verschuldigd is.

13.3 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door RJ Audiovisueel of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door RJ Audiovisueel afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat RJ Audiovisueel in verband met die verzekering draagt.

13.4 RJ Audiovisueel is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

13.5 RJ Audiovisueel zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. RJ Audiovisueel is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

13.6 De opdrachtgever vrijwaart RJ Audiovisueel tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en RJ Audiovisueel samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van RJ Audiovisueel.

13.7 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

 

14. Verjaringstermijn

14.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens RJ Audiovisueel en de door RJ Audiovisueel bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

14.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de opdrachtgever RJ Audiovisueel van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

15 Garanties, onderzoek en reclames

15.1 De uitgevoerde installatiewerkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van oplevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op alle installatiewerkzaamheden die door opdrachtgever gebruikt worden binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtgever kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de uit te voeren werkzaamheden.

15.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na oplevering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door RJ Audiovisueel verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak van de dienst ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

15.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van RJ Audiovisueel, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar RJ Audiovisueel geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

15.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan RJ Audiovisueel te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan RJ Audiovisueel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RJ Audiovisueel in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient RJ Audiovisueel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

15.5 Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

15.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal RJ Audiovisueel de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van RJ Audiovisueel, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan RJ Audiovisueel te retourneren en de eigendom daarover aan RJ Audiovisueel te verschaffen, tenzij RJ Audiovisueel anders aangeeft. 

15.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van RJ Audiovisueel daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

15.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

 

16 Overmacht

16.1 RJ Audiovisueel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop RJ Audiovisueel geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van RJ Audiovisueel of van derden daaronder begrepen. RJ Audiovisueel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat RJ Audiovisueel zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.3 RJ Audiovisueel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.4 Voor zover RJ Audiovisueel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is RJ Audiovisueel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

17 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

17.1 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van RJ Audiovisueel. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met opdrachtgever. 

17.2 RJ Audiovisueel heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

17.3 Indien verkoper de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal verkoper de wijzigingen tijdig bekend maken. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

17.4 Indien opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan RJ Audiovisueel te vermelden.

 

18 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

18.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en RJ Audiovisueel is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van RJ Audiovisueel is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.